Virtuaaliasiamies
Keijo

Kysymykset aiheesta Yrittäminen

Voiko starttirahaa saada toiseen EU-maahan ?

Kysymys: Kampaaja-tyttäreni on työskennellyt vajaan vuoden Espanjassa vuokratuolilla pienessä kampaamossa. Hänellä olisi nyt mahdollisuus ostaa tuo pieni yritys ja ruveta yksityisyrittäjäksi. Suomessahan kampaamoalan yrittäjyys/työpaikat näyttävät olevan vähenemään päin (viittaan esim. tähän lehtiartikkeliinhttp://www.iltalehti.fi/uutiset/2014042218230945_uu.shtml). Tiedustelen, olisiko hänellä mahdollisuus saada starttirahaa toiseen EU-maahan, jos hän siirtyisi vuokratuolilta yrityksen omistajaksi?

Vastaus: Ei valitettavasti ole mahdollisuutta, koska starttirahan tarkoituksena on tukea yritystoimintaa Suomessa.

Starttirahan maksaminen arkipyhänä?

Kysymys: Olen täyttämässä starttirahan maksatushakemusta ja kun pääsiäisenä oli kaksi pyhäpäivää, niin laskenko arkipyhät mukaan maksatushakemukseen? Minulle ne arkipyhät olivat kuitenkin työpäiviä.

Vastaus: Starttirahaa ei makseta arkipyhiltä, kuten ei myös viikonlopuilta, vaikka ne olisivatkin työpäiviä.

Kysymys starttirahasta ja opiskelusta

Kysymys: Eräällä tutulla on harkinnassa yrityksen perustaminen kesän alkaessa ja opintojen mennessä 3-4 kuukaudeksi samalla tauolle. Syksyllä opinnot kuitenkin jatkuvat. Haluaisin tietää, kieltääkö starttiraha pelkän opintotuen nostamisen, vai myös opiskelun yrittämisen ohessa. Eli voiko opiskella samaan aikaan kun saa 6 kuukauden starttirahaa, kunhan ei nosta samaan aikaa valtion tarjoamia opintoetuuksia, kuten opintorahaa?

Vastaus: Starttirahan saamisen edellytyksiä on mm. se, että et saa sosiaalisia etuuksia kuten opintotukea, niinkuin jo tiesitkin. Yrittämisen tulee myös olla päätoimista, eli starttirahakaudella voit opintoja suorittaa, mutta sillä tavalla, että yritystoiminta on kuitenkin se kokopäiväinen juttu.

Onko mahdollista perustaa yritys, jos luottotiedoissa on häiriömerkintä?

Kysymys: Moikka, olen 20-vuotias nuori, joka haluaa perustaa oman yrityksen.
Luottotiedoissani on kuitenkin merkintä,joka näkyy pari vuotta.
Onko tmää este yrityksen perustamiselle?

Vastaus: Luottohäiriömerkintä ei sinällään ole este yrityksen perustamiselle, mutta toiminnassa saattaa tulla eteen ongelmia, esim. jos tarvitset lainaa jossain vaiheessa, niin silloin luottohäiriömerkintä tulee esteeksi.

Voiko hakea asumistukea, jos saa starttirahaa?

Kysymys: Voiko hakea asumistukea, jos saa starttirahaa?

Vastaus: Voit hakea asumistukea vaikka saat starttirahaa. Starttirahan saamisen yksi edellytys toki on se, että et saa muita etuuksia (esim. äitiyspäivärahaa, opintotukea) sinä aikana. Asumistuki ei kuulu näihin etuuksiin.

Tmi lopetettu, mutta miten ilmoitan veroilmoituksessa irtaimen omaisuuden myynnin?

Kysymys: Lopetetulla tmi:lläni ei enää irtainta kalustoa ja/tai varastoa – myyty pilkkahintaan ja loput viety kaatopaikalle. Mihin kohtaan veroilmoituksessa tulee varaston/irtaimen omaisuuden muutokset ja tuleeko niistä tehdä jotain poistoja vielä erikseen veroilmoituksessa? Kiitollisena odotan vastausta.

Vastaus: Liiketoiminnan lopettamisesta seuraa liikkeen toiminta-aikana tehtyjen kulukirjausten, lukeminen lopettamisvuoden veronalaiseksi tuloksi Liikkeen omistajien yksityistalouteen jätetyn vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta luetaan EVL 51b.1 §:n mukaan veronalaiseksi tuloksi.

EVL 51b § koskee varsinaisesti yritysvarallisuuden ottamista yrityksen toiminnan aikana yksityiskäyttöön. Lainkohdan periaatteita sovelletaan myös siihen yritysvarallisuuteen, joka on jäänyt yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan yksityisomaisuudeksi, kun yritystoiminta on lopetettu.

 Tuloksi luettava määrä

Yritysvarallisuuden jättäminen yksityiskäyttöön aiheuttaa yrityksessä tuloutuksen enintään alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Varaston muutos tulee veroilmoituksella kohtaan 333.

Jos EVL 30 §:n mukaisen menojäännösjärjestelmän piiriin kuuluvan käyttöomaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä pienempi kuin menojäännös, josta on jo tehty verovuoden poisto, saadaan menojäännöksestä tehdä sellainen lisäpoisto, joka alentaa menojäännöksen käypään arvoon (EVL 32 §).

 

Onko vuokratulot starttirahan este?

Kysymys: Voiko saada starttirahaa, jos saa samanaikaisesti vuokratuloja? Entä jos saa pääomatuloja?

Vastaus: Vuokra- tai pääomatulot eivät ole este starttirahan saamiselle.

Yrittäjäkoulutus?

Kysymys: Kuinka kauan starttirahan saamista edellyttävä yrittäjäkoulutus kestää ja  kuinka usein niitä järjestetään? Olen perustamassa toiminimeä hierontayritykselle.

Vastaus: Tällä hetkellä mietitään, miten yrittäjäkoulutusta järjestetään tulevaisuudessa. Eli tällä hetkellä ei ole mitään koulutusta käynnissä. Jos olet Turkuun perustamassa yritystä, niin sinun olisi hyvä tietää, että pääsääntöisesti hierojat eivät saa starttirahaa, koska yksi starttirahan saamisen edellytyksistä on se, että se ei vääristä kilpailua.

Työntekijän työtuntien määrän vähentäminen?

Kysymys: Joudun vähentämään yhdeltä työntekijältä työtunteja taloudellisen tilanteen vuoksi. Kysymys on näillä näkymin 3,5:stä tunnista/ pvä. Onko parempi vaihtoehto suoraan tuntien vähennys vai osittainen lomautus? En pysty sanomaan varmaksi tuleeko työtilanne parantumaan ja millä aikataululla.
Onko määrätty missä järjestyksessä työntekijöitä pitää vähentää, viimeksi tullut ensin vai se jonka työpisteestä on helpoin vähentää?

Vastaus: On vaikea antaa tarkkoja neuvoja tilannettasi enempää tietämättä, mutta jos mietit asiaa työntekijän näkökulmasta, niin osittainen lomautus voisi olla parempi vaihtoehto, jotta työttömyysturvan saanti olisi helpompaa ja mutkattomampaa. TES myös sanelee menettelytapoja. Työsuojelupiirin sivulla on myös paljon tietoa asiasta, katsopas: http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyosuhdeasiat. Työsopimuslaki ei tarkasti sano, missä järjestyksessä työntekijöitä pitää vähentää, mutta  TES voi sen määritellä. Kurkkaa myös linkki www.tyj.fi. TE-toimiston sivuilta löydät myös tietoa lomauttamisesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html .

 

Palkka vs osingot?

Kysymys: Jos maksan yhtiöstäni (Oy) palkkaa itselleni vain hyvin pienen summan, voinko silti nostaa osinkoja? Pitääkö osingoista maksaa yel ym. lakisääteiset maksut?

Vastaus: Osinko voidaan rinnastaa palkkaan, eli siitä pitää toimittaa kaikki asiaan kuuluvat maksut. Lisätietoja löydät tästä:

Osingon jako: (Osakeyhtiölain 13 luvun 2§):

Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

Osakeyhtiölain 13 luvun 3§: Jaon perustuminen tilinpäätökseen

Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätöksen tulee olla tilintarkastettu. Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset.

Maksukykyisyystesti on tehtävä aina ennen varojen jakoa!

Maksukykyisyystesti tarkoittaa kaikkia varojenjakotilanteita mukaan lukien mm. lainojen tai vakuuksien antaminen. Testillä tarkoitetaan sitä, että jakoa ei voida tehdä, mikäli siitä päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai tulevan maksukyvyttömäksi varojen jaon vuoksi. Maksukykyisyyttä arvioitaessa tulee siis huomioida myös yhtiön talouteen vaikuttavat lähiaikoina tapahtuvat muutokset siten, että jako ei saa johtaa yrityksen toimintaedellytysten päättymiseen. Käytännössä maksukykyisyystestin suorittaa yhtiön hallitus tehdessään yhtiökokoukselle voitonjakoehdotusta. Testi on syytä dokumentoida huolellisesti ja selkeästi, jotta mahdollisilta virheellisen jaon seuraamuksilta, eli vahingonkorvausvelvollisuudelta ja mahdolliselta rikosoikeudelliselta vastuulta vältytään. Uudistus helpottaa korvausvaatimuksiin liittyviä näyttökysymyksiä silloin, kun on epäiltävissä, että maksukyvyttömäksi ajautunut yhtiö on ”tyhjennetty” ennen toiminnan alasajoa.

Katso myös linkki:

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Ennakonpidatys_osingosta_ja_Verohallinno(31720)